Sino Family Club
Sino Cooking Club  •  TH |
    EN  


กลุ่มสินค้า:   ขนมขบเคี้ยว (ผลไม้อบแห้ง)


แบรนด์:  คอนเฟตติ


ประเทศต้นกำเนิด:  ไทย


สโลแกน:  คอนเฟตติ รสชาติของผลไม้เอเชีย


คอนเฟตติเป็นผลไม้อบแห้งที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติดี คอนเฟตติแพ็คในบรรจุภัณฑ์สวยงามเหมาะแก่เป็นของฝาก รูปแบบสินค้าเน้นดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักทท่องเที่ยวชาวจีน และยุโรป 

Copyright © 2015; Sino - Pacific Trading (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.